Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Quản lý NSNN

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
23/2020/TT-BTC 13/04/2020 Thông tư quy định tạm ứng,vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước
18/2020/TT-BTC 31/03/2020 Thông tư hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước
230/QDD-BTC 24/02/2020 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc phạm vi ...
11/2020/NĐ-CP 20/01/2020 Qui định vè thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước
87/2019/TT-BTC 19/12/2019 Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước
63/2019/NĐ-CP 11/07/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
136/2018/TT-BTC 28/12/2018 Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính ...
30/2017/TT-BTC 18/04/2017 Quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước
13/2017/TT-BTC 15/02/2017 Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
328/2016/TT-BTC 26/12/2016 Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
342/2016/TT-BTC 30/12/2016 "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành ...
324/2016/TT-BTC 21/12/2016 Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước
83/2015/QH13 25/06/2015 Luật ngân sách nhà nước
163/2016/NĐ-CP 21/12/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
39/2016/TT-BTC 01/03/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản ...
40/2016/TT-BTC 01/03/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân ...
161/2012/TT-BTC 02/10/2012 Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn