Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Thanh tra chuyên ngành

Công tác Thanh tra chuyên ngành tại KBNN Quảng Nam, những kết quả đạt được.
Công tác thanh tra chuyên ngành của KBNN là khâu hậu kiểm cuối cùng nhằm mục đích kiểm tra tính trung thực của các hồ sơ, chứng từ phát sinh tại đơn vị sử dụng ngân sách. Đặc biệt, hiện nay KBNN đã và đang thực hiện giao dịch thanh toán trên môi trường điện tử, công tác tác Thanh tra chuyên ngành là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cá nhân trong công tác kiểm soát chi, công tác quản lý tài chính của các cơ quan, đơn vị
Thanh tra chuyên ngành KBNN góp phần tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng NSNN
Hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
KBNN Quảng Nam tổ chức thực hiện nghiêm qui định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước trên địa bàn
Triển khai thực hiện Thông tư số 54/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ. Bám sát hướng dẫn của KBNN tại Công văn số 2924/KBNN-THPC ngày 11/11/2014, trong những năm qua KBNN Quảng Nam đã tổ chức thực hiện nghiêm, đảm bảo qui trình, qui định đối với nhiệm vụ này trên toàn địa bàn.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn