Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

Triển khai thực hiện Quy trình kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 14:54 | 12/03 Lượt xem: 210

Vừa qua Kho bạc Nhà nước đã ban hành Quy trình kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua hệ thống Kho bạc Nhà nước theo Quyết định số 890/QĐ-KBNN. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2022 (ngày ký ban hành) thay thế các Quyết định đã được KBNN ban hành trước đây, như: Quyết định số 5657/QĐ-KBNN ngày 28/12/2016 về việc ban hành Quy trình kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước; các Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy trình theo Quyết đinh 5657/QĐ-KBNN (Quyết định số 6973/QĐ-KBNN ngày 10/12/2019, Quyết định số 2611/QĐ-KBNN ngày 03/6/2019); bãi bỏ Công văn số 4025/KBNN-KSC ngày 17/8/2018 của KBNN về việc hướng dẫn Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính.

         Quy trình kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua hệ thống Kho bạc Nhà nước quy định hồ sơ, nội dung, trình tự, thời gian thực hiện “thanh toán trước, kiểm soát sau" và “kiểm soát trước, thanh toán sau” các dự án sử dụng vốn đầu tư công qua hệ thống Kho bạc Nhà nước trong phạm vi quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công (trừ các dự án đầu tư công bí mật nhà nước) và các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/1/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

         Quy trình này được áp dụng tại Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước quận, huyện, thị xã, thành phố và công chức được phân công nhiệm vụ liên quan đến quy trình kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.


Ảnh: Thực hiện Qui trình kiểm soát, thanh toán tại Phòng Kiểm soát chi, KBNN Quảng Nam 

         
          Yêu cầu kiểm soát, thanh toán nhanh chóng và linh hoạt:

          Điểm mới trong Quy trình kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua hệ thống Kho bạc Nhà nước theo Quyết định số 890/QĐ-KBNN là đảm bảo kịp thời và linh hoạt giữa hai phương thức “thanh toán trước, kiểm soát sau" và “kiểm soát trước, thanh toán sau”. Cụ thể

          Phương thức “Thanh toán trước, kiểm soát sau”:          

         Kho bạc Nhà nước sẽ áp dụng phương thức “thanh toán trước, kiểm soát sau” đối với khoản chi có hợp đồng và thực hiện thanh toán nhiều lần cho đến khi giá trị giải ngân đạt 80% giá trị hợp đồng.Trong đó, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch làm thủ tục thanh toán ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp pháp, hợp lệ theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, thời hạn kiểm soát không qúa 01 ngày làm việc.Việc kiểm soát chi và xử lý kết quả kiểm tra được Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch thực hiện ngay sau khi đã thanh toán khoản chi đó, thời hạn kiểm soát không qua 02 ngày làm việc.

           Phương thức “Kiểm soát trước, thanh toán sau”:

          Quy trình cũng quy định rõ, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch thực hiện “thanh toán trước, kiểm soát sau” cho từng lần giải ngân (bao gồm tạm ứng/thanh toán khối lượng hoàn thành) của hợp đồng thanh toán nhiều lần cho đến khi giá trị giải ngân đạt 80% giá trị hợp đồng thì chuyển sang hình thức “kiểm soát trước, thanh toán sau” cho các lần giải ngân kế tiếp cho đến khi thanh toán hết giá trị hợp đồng. Còn đối với khoản chi không có hợp đồng và các khoản chi thực hiện thanh toán lần cuối của hợp đồng hoặc các khoản chi có hợp đồng có giá trị đề nghị thanh toán lớn hơn 80% giá trị hợp đồng cho đến hết giá trị hợp đồng, Kho bạc Nhà nước sẽ thực hiện phương thức “kiểm soát trước, thanh toán sau”. Thời hạn kiểm soát, thánh toán không quá 03 ngày làm viêc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán của Chủ đầu tư theo qui định tại Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

          Trường hợp số vốn đã giải ngân chưa đạt 80% giá trị hợp đồng nhưng chủ đầu tư đề nghị thanh toán lần cuối, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch phải thực hiện hình thức “kiểm soát trước, thanh toán sau". Hoặc, trong trường hợp hồ sơ đề nghị thanh toán của Chủ đầu tư đơn giản, đủ điều kiện thanh toán ngay trong 01 ngày làm việc. KBNN nơi giao dịch có thể thực hiện hình thức “ kiểm soát trước, thanh toán sau” mà không phải thực hiện hình thức “ thanh toán trước, kiểm soát sau”.

         Đảm bảo thuận lợi và chặc chẽ:

         Quy trình kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua hệ thống Kho bạc Nhà nước nêu rõ, chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước dành để đầu tư, cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP, cơ quan chủ quản có thể thay mặt chủ đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư không ở trong nước, được mở tài khoản thanh toán vốn đầu tư tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch thuận tiện cho giao dịch của Chủ đầu tư.

         Qui trình cũng nêu rõ các trường hợp Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch được phép tạm dừng thanh toán vốn, có ý kiến bằng văn bản cho chủ đầu tư: Những khoản giảm thanh toán hoặc từ chối thanh toán; trả lời các vướng mắc của chủ đầu tư trong việc thanh toán vốn; phối hợp với chủ đầu tư, các cơ quan có liên quan thu hồi số vốn sử dụng sai mục đích, sai đối tượng, trái với chế độ quản lý tài chính của Nhà nước, đồng thời báo cáo cơ quan chủ quản và Kho bạc Nhà nước cấp trên để tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính xem xét, xử lý.
       
         Sau khi đã làm thủ tục thanh toán, trường hợp phát hiện hồ sơ đề nghị thanh toán của chủ đầu tư chưa đảm bảo đúng chế độ hoặc thiếu hồ sơ theo quy định, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch từ chối thanh toán và chậm nhất trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch phải có văn bản thông báo cụ thể lý do từ chối thanh toán, gửi một lần cho chủ đầu tư để hoàn thiện, bổ sung theo quy định. Nếu quá thời hạn quy định mà không được trả lời hoặc được trả lời mà thấy chưa phù hợp với quy định hiện hành, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền cao hơn và báo cáo cơ quan tải chính để xem xét, xử lý.

          Ngoài ra, quy trình kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua hệ thống Kho bạc Nhà nước quy định rõ, vốn đầu tư công thanh toán cho từng công việc, hạng mục của nhiệm vụ, dự án không được vượt dự toán được duyệt đối với trường hợp chỉ định thầu, trường hợp tự thực hiện hoặc thực hiện không theo hợp đồng; Tổng số vốn thanh toán cho nhiệm vụ, dự án không được vượt tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Số vốn đầu tư công giải ngân cho nhiệm vụ, dự án trong năm cho các công việc, hạng mục của nhiệm vụ, dự án không vượt vốn kế hoạch trong năm đã bố trí cho dự án; Đối với trường hợp thanh toán theo hợp đồng, giá trị hợp đồng không được vượt giá trị gói thầu (hoặc khoản mục chi phi); giá trị thanh toán không vượt giá trị hợp đồng đã ký hoặc hợp đồng điều chỉnh./.

Tác giả: Tổng hợp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn