Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THANH TOÁN QUA KBNN, GÓP PHẦN ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM.

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 10:34 | 28/03 Lượt xem: 121

Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ tại công văn số 642/VPCP-KTTH ngày 26/01/2021 trong việc tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Trên cơ sở đó UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 5/03/2021 với yêu cầu và mục tiêu là triển khai một cách quyết liệt, hiệu quả các giải pháp về đẩy mạnh nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm 2021; xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể của các tổ chức được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan với quyết tâm cao nhất thực hiện mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.


Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến 15 tháng 3 năm 2021
.

     Năm 2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã Quyết định giao Kế hoạch đầu tư công và phân bổ vốn khá sớm cho các dự án, Cụ thể, Ngày 09/12/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3567/QĐ-UBND với tổng kế hoạch vốn  5.303,538 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 1.268,823 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 4.034,715 tỷ đồng . Đến ngày 15/03/2021 đã phân bổ 4.428,914 tỷ đồng, đạt 83,5%, trong đó vốn ngân sách trung ương 1.184,823 tỷ đồng đạt 93,4%, ngân sách tỉnh 3.244,091 tỷ đồng đạt 80,4% kế hoạch. Đây là một trong những thuận lợi cơ bản nhất để các Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 đảm bảo tiến độ.

          Tuy nhiên, tính đến ngày 15/03/2021 KBNN Quảng Nam chỉ mới giải ngân được 319,555 tỷ  đồng đạt 6% kế hoạch vốn năm 2021 được giao theo quyết định 3567/QĐ-UBND; đạt 7,2% so với kế hoạch vốn đã phân bổ trong đó : Vốn ngân sách trung ương giải ngân 172,085 tỷ đồng, đạt 13,5% so với kế hoạch đầu năm, đạt 14,5% so với kế hoạch đã giao. Vốn ngân sách tỉnh giải ngân 147,470 tỷ đồng đạt 3,7 % so với kế hoạch giao từ đầu năm; đạt 4,5% so vơi kế hoạch đã phân bổ. Riêng đối với vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2020 được phép kéo dài, đến ngày 15/03/2021 KBNN đã thực hiện giải ngân 75,982 tỷ đồng trên 1.386,663 tỷ đạt 5,5%.

Từ số liệu trên cho thấy, trong quý I năm 2021 kết quả giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 và kế hoạch vốn năm 2020 được phép kéo dài vẫn còn quá thấp, tiến độ chậm so với chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong đó có nhiều nguyên nhân đó là: Sau khi có kế hoạch của UBND tỉnh, các ngành các địa phương tập trung việc giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2021; một số chủ đầu tư tiếp tục thực hiện rà soát đối chiếu một số thủ tục của kế hoạch vốn năm 2020 được phép kéo dài qua năm 2021.Một số dự án ODA đang trong thời gian triển khai các thủ tục đấu thầu tư vấn thiết kế, thi công;công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn quá nhiều vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, ngày 05/03/2021 UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 587/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Theo đó đã chỉ đạo triển khai một số nội dung trọng tâm như: Tập trung rà soát để tăng cường tính phân cấp, ủy quyền cho các chủ đầu tư, các sở, ban ngành và các địa phương về các thủ tục liên quan đến thẩm quyền của từng tổ chức, đơn vị và chính quyền các cấp nhằm rút ngắn thời gian giải quyết các hồ sơ, thủ tục về đầu tư công. Yêu cầu các địa phương, các chủ đầu tư phải xem đây là nhiệm vụ chính trị cần quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2021.


Hội nghị giao ban trực tuyến quý I năm 2021 của Hệ thống KBNN

Tăng cường kiểm soát thanh toán qua KBNN, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021:

 Để góp phần tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh; xuất phát từ vai trò, trách nhiệm được giao, KBNN Quảng Nam đã xác định các giải pháp như sau:

 *  Tập trung đẩy mạnh ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến của KBNN:

         Tháng 01/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2020/NĐ-CP  quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN có hiệu lực từ 16/03/2020, xác định thời gian đến hết 31/12/2020 tất cả các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch  với KBNN cấp tỉnh, cấp huyện  sử dụng DVC trực tuyến khi thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN. Qua hơn một năm triển khai DVCTT trên địa bàn KBNN Quảng Nam đã đạt được các kết quả thiết thực trong  việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo hướng giảm hồ sơ, giảm thủ tục giấy tờ, giảm đầu mối giao nhận hồ sơ, giảm thời gian thanh toán, giảm giao dịch trực tiếp với khách hàng. Thực hiện các quy trình theo hướng tự động từ khâu tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát hồ sơ, hạch toán kế toán, thanh toán, trả kết quả…Đặc biệt là khi triển khai DVCTT  của KBNN các đơn vị sử dụng NSNN có thể lập hồ sơ thanh toán bất cư lúc nào không nhất thiết là phải trong giờ hành chính; khi hệ thống DVCTT báo có hồ sơ chuyển đến, trên hệ thống DVCTT sẽ thông tin đầy đủ các yêu cầu từ khâu tiếp nhận, kiểm soát, thanh toán, trả kết quả hồ sơ, điều này đã thể hiện tính minh bạch trong công tác kiểm soát chi NSNN qua đó các đơn vị chủ động biết được tình trạng hồ sơ thanh toán của đơn vị.

     Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, trong thời gian đến KBNN Quảng Nam tập trung đẩy mạnh ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến của KBNN trên toàn địa bàn,  phấn đấu 100% các thủ tục hành chính được cung cấp qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đây là nội dung đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của KBNN Quảng Nam đã đăng ký với địa phương.

          * Phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ được giao trong quản lý thanh toán vốn đầu tư công:

Thường xuyên bám sát các quy định của Bộ, ngành và địa phương , thực hiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định. Trong đó đặc biệt chú trọng đến nội dung hợp đồng xây dựng được quy định tại nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng trong đó quan tâm đến  việc các bên thỏa thuận trong hợp đồng , số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, điều kiện thanh toán, mức tạm ứng , điều kiện tạm ứng và việc thu hồi tạm ứng được các bên thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng.

Thực hiện nghiêm việc quản lý, báo cáo tình hình tạm ứng vốn đầu tư theo quy định; kịp thời báo cáo UBND các cấp để chỉ đạo, xử lý đối với các chủ đâu, các dự án vi phạm chế độ về tạm ứng và thu hồi tạm ứng nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng vốn đâu tư đúng mục đích, hiệu quả hạn chế thấp nhất số vốn đâu tư tạm ứng quá thời hạn vẫn chưa thanh toán thu hồi.

Định kỳ 01 tháng/ 01 lần KBNN cấp tỉnh, cấp huyện tổng hợp kết quả giải ngân , nêu những khó khăn, vướng mắc đến từng danh mục dự án của từng chủ đầu tư thực hiện tham mưu với UBND cùng cấp để có giải pháp chỉ đạo kịp thời nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đâu tư công năm 2021 theo chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành.

Tác giả: Phạm Văn Phong

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn