Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

KBNN Quảng Nam tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 14:07 | 18/01 Lượt xem: 197

Ngày 15/01/2021, KBNN Quảng Nam đã tổ chức Tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 về công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao. Tham dự Hội nghị có Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc KBNN Quảng Nam, Bí thư các Chi bộ trực thuộc, Bí thư đoàn thanh niên, Giám đốc KBNN cấp huyện, Lãnh đạo phòng và một số cán bộ, đảng viên các phòng thuộc KBNN tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Phong Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc KBNN Quảng Nam trình bày tóm tắc Báo cáo tổng kết về công tác xây dựng Đảng - hoạt động nghiệp vụ KBNN năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.


Ảnh: Đồng chí Phạm Văn Phong- Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc KBNN tỉnh
thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021


Về Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị:

Năm 2020, mặc dù bước đầu có những khó khăn nhất định trong hoạt động theo Mô hình tổ chức mới, song Đảng ủy KBNN Quảng Nam cũng đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo nghị quyết đã đề ra. Đặc biệt, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội cấp Chi bộ trực thuộc tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ theo kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đi vào nề nếp, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết đã đề ra. Các Chi bộ tập trung làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, theo đó góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng lĩnh vực chuyên môn.

Kết quả năm 2020, Đảng bộ KBNN Quảng Nam đánh giá, xếp loại: 04 Chi bộ HTXSNV (18%), 14 chi bộ HTTNV (64%); 30 đảng viên HTXSNV (14%), 167 đảng viên HTTNV (81%). Tại Hội nghị thay mặt Đảng ủy đồng chí Nguyễn Thị Minh Sỹ đã công bố Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

   Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao:

            Năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội của cả nước chịu tác động nặng nề của thiên tai, dịch bệnh. Đời sống, sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn, tình hình sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, thu ngân sách nhà nước không đạt so với dự toán đề ra. Hoạt động trong bối cảnh đó, KBNN Quảng Nam gặp những khó khăn nhất định. Mặt khác, trong năm 2020 hệ thống KBNN triển khai nhiều đề án, chính sách điều chỉnh trực tiếp đến hoạt động nghiệp vụ KBNN, do đó  trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng. Song với tinh thần nỗ lực, đoàn kết của toàn thể công chức, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo, KBNN Quảng Nam đã triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao, cụ như: tổ chức thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ về quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN; thực hiện thông suốt mô hình ”Giao dịch viên chuyên sâu” tại KBNN cấp tỉnh; cung cấp DVC trực tuyến KBNN đến 100% đơn vị SDNS, CĐT (thuộc đối tượng bắt buộc) trên toàn địa bàn, tỷ lệ chứng từ giao dịch qua DVCTT trên tổng số chứng từ chi NSNN bình quân đạt trên 98%; tổng thu NSNN trên địa bàn là 23.720 tỷ đồng, đạt 92% DT; tổng chi NSNN trên địa bàn là 22.264 tỷ đồng, tăng 06% so với cùng kỳ năm trước; Giải ngân VĐT, CTMT được đến 31/12/2020 được 6.527/9.773 tỷ đồng, đạt 67% KHV.


Ảnh: Ký kết giao ước thi đua năm 2021

giữa Giám đốc KBNN tỉnh với Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc

Nhiệm vụ năm 2021

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ. Theo đó đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, cũng như các chỉ tiêu phấn đấu về thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, bám sát mục tiêu và phương châm hành động của Hệ thống KBNN, năm 2021 KBNN Quảng Nam quyết tâm “ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, phấn đấu 100% các thủ tục hành chính được cung cấp qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và Cổng Dịch vụ công quốc gia”,  đây cũng chính nội dung đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội năm 2021 đã được đơn vị đăng ký với UBND tỉnh.


Ảnh: Đ/c Trần Phước Tào - Giám đốc KBNN tỉnh kết luận, chỉ đạo hội nghị

Với tinh thần đó, kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Phước Tào, Giám đốc KBNN Quảng Nam đã chỉ đạo toàn đơn vị tập trung phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật cao, triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng nhiệm vụ năm 2021, trong đó lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm:

Một là: T chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN Quảng Nam trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách tại địa phương, tăng cường quản lý chi tiêu công. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu, chi NSNN năm 2021; mở rộng tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và tập trung nhanh, kịp thời các khoản thu vào NSNN; kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên mức bình quân chung cả nước.

Hai là: Tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác.

Ba là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên các mặt: cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Hoàn thành triển khai việc chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 tại KBNN Quảng Nam.

Bốn là: Đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao cho KBNN Quảng Nam quản lý. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu từng đơn vị; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ tại từng đơn vị và trong toàn hệ thống.

Năm là: Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tác giả: Tổng hợp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn