Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG NAM VỚI NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRONG NĂM 2019

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 11:21 | 12/01 Lượt xem: 793

Với mục tiêu và phương châm hành động: Cải cách và hiện đại hóa theo Chiến lược phát triển của hệ thống KBNN; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với hiện đại hóa công nghệ quản lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đạt và vượt các chỉ tiêu giao ước thi đua. Năm 2019, KBNN Quảng Nam đã có những hoạt động nổi bật và đạt được nhiều kết quả khả quan.

Một là, tiếp tục triển khai có hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến của KBNN trên địa bàn thị xã, thành phố thuộc tỉnh với tinh thần tăng cường tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách tham gia. Kết quả đến ngày 31/12/2019, có 423/484 đơn vị tham gia, đạt tỷ lệ 87%, trong đó tại cơ quan KBNN tỉnh: 195/254 đơn vị tham gia, đạt tỷ lệ 77%; KBNN Điện Bàn: 126/126 đơn vị (đạt tỷ lệ 100%); KBNN Hội An: 102/104 đơn vị, đạt tỷ lệ: 98%. Ngoài ra KBNN Quảng Nam còn phối hợp với địa phương tổ chức tập huấn và triển khai thí điểm trên địa bàn các huyện còn lại để chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho kế hoạch triển khai diện rộng trên toàn địa bàn trong năm 2020.

                    Ảnh: Thực hiện giao dịch qua Dịch vụ công trực tuyến tại KBNN Điện Bàn
  

          Hai là, chủ động phối hợp với các cơ quan thu thực hiện tốt Dự án hiện đại hoá thu NSNN (chương trình TCS-TT) trên toàn địa bàn. Tiếp tục duy trì và mở rộng điểm mở tài khoản chuyên thu (TKCT) tại các NHTM Nhà nước trên địa bàn. Tính đến 31/12/2019, KBNN Quảng Nam đã mở TKCT tại 37 điểm, cụ thể: Ngân hàng Nông nghiệp PTNT 17 điểm; ngân hàng Đầu tư 04 điểm; ngân hàng Ngoại thương 06 điểm; ngân hàng Công thương 06 điểm và ngân hàng Quân đội 04 điểm.

     
                                 Ảnh: Ký kết phối hợp thu NSNN với Ngân hàng thương mại MB tại huyện Núi Thành  
         
            Ba là, tổ chức thực hiện tốt công tác điện báo báo cáo tỉnh hình thu, chi NSNN và giải ngân các nguồn vốn đầu tư XDCB, CTMT trên địa bàn cho các Cơ quan liên quan và Lãnh đạo địa phương theo đúng tinh thần Quyết định 359/QĐ-BTC ngày 11/3/2019 của Bộ Tài chính “về việc ban hành chế độ báo cáo số liệu thu, chi Ngân sách nhà nước của Hệ thống Kho bạc nhà nước”. Theo đó đã phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo điều hành của các cấp thẩm quyền, góp phần hoàn thành thắng lợi dự toán thu NSNN trên địa bàn và thực hiện dự toán chi NSNN đảm bảo tiến độ trong bối cảnh đất nước nói chung, địa phương nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Bốn là, triển khai Thông tư số 133/2018/TT- BTC, ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN), theo đó KBNN Quảng Nam  đã tập trung tổ chức thực hiện  công tác lập Báo cáo tài chính nhà nước năm ngân sách 2018 theo đúng tiến độ và chỉ đạo của KBNN. Kết quả có 1.293/1.293 đơn vị dự toán cấp I gửi báo cáo thành công về KBNN (đạt 100%) và đến ngày 06/12/2019 KBNN Quảng Nam đã hoàn thiện Báo cáo tài chính nhà nước cấp tỉnh báo cáo UBND tỉnh trình HĐND theo quy định. Đây là tiền đề khá tốt để KBNN tiến tới thực hiện chức năng Tổng kế toán nhà nước trong thời gian đến.

Năm là, tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy KBNN cấp tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Trên cơ sở Quyết định của Bộ Tài chính và KBNN cấp trên về sắp xếp, kiện toàn KBNN cấp tỉnh, KBNN Quảng Nam đã xây dựng phương án nhân sự và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, thời gian. Theo đó, đến ngày 01/10/2019, KBNN Quảng Nam đã thực hiện sắp xếp giảm từ 07 phòng xuống còn 05 phòng tại KBNN cấp tỉnh; giải thể, chuyển toàn bộ hoạt động của KBNN Tam Kỳ về KBNN Quảng Nam theo đúng quy trình nghiệp vụ, không gây khó khăn, ách tắc trong hoạt động giao dịch đối với các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với KBNN Tam Kỳ (cũ).

 Sáu là, tăng cường tuyên truyền trong công tác cải cách hành chính. Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Năm 2019, KBNN Quảng đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam xây dựng Trang thông tin điện tử KBNN Quảng Nam (Tên miền: http://Kbnn.Quangnam.gov.vn).Trang thông tin điện tử KBNN Quảng Nam có chức năng cung cấp, trao đổi thông tin chính thức, công khai, theo đúng chức năng, nhiệm vụ của KBNN địa phương trên môi trường mạng Internet. Được sự đồng ý của UBND tỉnh tại công văn số 4467/UBND-KSTTTHC, Sở Thông tin và truyền thông đã thiết lập liên kết Trang thông tin điện tử KBNN Quảng Nam lên trang thông tin điện tử UBND Tỉnh Quảng Nam.

  Bảy là,triển khai thực hiện kịp thời Thông tư số 136/TT-BTC ngày 28/12/2018 quy định quản lý thu chi tiền mặt qua hệ thống KBNN, qua đó đã kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thanh toán cá nhân theo đúng quy định.

   
     Ảnh: Đoàn công tác thực hiện Chương trình khám bệnh miễn phí cho người nghèo tại xã Trà Don kết nghĩa

           Tám là, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 24/5/2001 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường công tác kết nghĩa giúp đỡ các xã miền núi đặc biệt khó khăn. Năm 2019, với mục tiêu góp phần chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân xã kết nghĩa, được sự thống nhất của chính quyền địa phương, KBNN Quảng Nam đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tổ chức khám bệnh nhân đạo cho 200 đối tượng chính sách và hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã kết nghĩa Trà Don. Với tổng kinh phí khám bệnh, phát thuốc và quà tặng trên 45 triệu đồng. Có thể nói kinh phí hỗ trợ tuy không lớn, nhưng  chương trình này đã thể hiện sâu sắc tấm lòng của Tập thể cán bộ công chức KBNN Quảng Nam dành cho hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng, xã kết nghĩa Trà Don nói chung.

  Chín là, thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính tại Công văn số 71-CV/BCSĐ ngày 22/3/2019, Đảng bộ KBNN Quảng Nam đã hoàn thành công tác nhận bàn giao Chi bộ KBNN cấp huyện trực thuộc theo Đề án sắp xếp các TCCS đảng thuộc KBNN cấp huyện về Đảng bộ KBNN Quảng Nam thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Kể từ ngày 01/10/2019 Đảng bộ KBNN Quảng Nam có 219 đảng viên với 22 chi bộ thuộc và trực thuộc. Theo mô hình tổ chức của Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên KBNN Quảng Nam cũng đã thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức Công đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở KBNN Quảng Nam từ  tỉnh đến huyện thuộc Công đoàn viên chức tỉnh và Đoàn Khối các cơ quan.


       
 Ảnh: Đ/c Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng bộ KBNN Quảng Nam trao Giấy khen
 cho các Chi bộ trực thuộc Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

 
           Năm 2020, là năm có nhiều sự kiện lịch sử trọng đại, đặc biệt là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là năm cuối thực hiện Chiến lược phát triển KBNN với mục tiêu đến năm 2020 xây dựng KBNN hiện đại hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định vững chắc và hình thành KBNN điện tử. Phát huy những kết quả đạt được, hy vọng KBNN Quảng Nam sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động nổi bật hơn.

Tác giả: Tổng hợp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn