Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

KBNN Quảng Nam tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 9:16 | 21/12 Lượt xem: 447

Ngày 17/12/2019 KBNN Quảng Nam đã tổ chức Tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 về công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao. Tham dự Hội nghị có Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc KBNN Quảng Nam, Bí thư các Chi bộ thuộc và trực thuộc, Bí thư đoàn thanh niên, Giám đốc KBNN cấp huyện, Lãnh đạo phòng và một số cán bộ, đảng viên các phòng thuộc KBNN tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Phong - Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc KBNN Quảng Nam thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc KBNN Quảng Nam trình bày tóm tắc Báo cáo tổng kết về công tác xây dựng Đảng - hoạt động nghiệp vụ KBNN năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị
  
          Về Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị:

Năm 2019 Đảng bộ KBNN Quảng Nam có sự thay đổi căn bản về Mô hình tổ chức, theo đó kể từ ngày 01/10/2019 sáp nhập toàn bộ các Chi bộ tại KBNN cơ sở về Đảng bộ KBNN Quảng Nam với tổng số 219 đảng viên trên 22 chi bộ thuộc và trực thuộc. Mặc dù bước đầu có những khó khăn nhất định, song Đảng ủy KBNN Quảng Nam cũng đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo nghị quyết đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đi vào nề nếp, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết đã đề ra. Các Chi bộ tập trung làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, theo đó góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng lĩnh vực chuyên môn. Đặc biệt năm 2019, Đảng bộ KBNN Quảng Nam đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đơn vị; Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” ; Tập trung hoàn thành công tác nhận bàn giao các Chi bộ cơ sở tại KBNN cấp huyện trực thuộc theo Đề án sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng thuộc các KBNN cấp huyện về Đảng bộ KBNN Quảng Nam, đúng thời gian, tiến độ.

Kết quả năm 2019, Đảng bộ KBNN Quảng Nam đánh giá, xếp loại: 04 Chi bộ HTXSNV (18%), 16 chi bộ HTTNV (72%); 25 đảng viên HTXSNV (12%), 185 đảng viên HTTNV (86%). Tại Hội nghị thay mặt Đảng ủy đồng chí Phạm Văn Phong đã trao giấy khen cho 04 tổ chức cơ sở đảng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 


Ảnh: Đồng chí Phạm Văn Phong - Bí thư Đảng bộ trao Giấy khen cho các Chi bộ HTXSNV   

 
         Về
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao:

         Bám sát Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, cùng các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, chính quyền địa phương. Đồng thời, trên cơ sở Quyết định số 39/QĐ-KBNN ngày 03/01/2019 của Tổng Giám đốc KBNN, KBNN Quảng Nam đã xây dựng cụ thể hóa kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó có nhiều giải pháp hiệu quả, phân công rõ trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các chương trình kế hoạch và nhiệm vụ được giao. Nâng cao được hiệu quả quản lý Nhà nước, điều hành hoạt động cơ quan, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019. Đặc biệt, đã phối hợp với các cơ quan thực hiện tốt Dự án hiện đại hoá thu NSNN (chương trình TCS-TT), duy trì ủy nhiệm thu và mở rộng mở tài khoản chuyên thu (37 điểm) tại các NHTM Nhà nước trên địa bàn, theo đó góp phần tập trung nhanh các khoản thu vào NSNN; Tổ chức kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN, qua kiểm soát chi, KBNN Quảng Nam đã phát hiện sai sót và Quyết định xử phạt hành chính 29 trường hợp, trong đó: Phạt cảnh cáo 21 trường hợp; phạt tiền 08 trường hợp, thu vào NSNN 8,7 triệu đồng; Trong công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư mặc dù kết quả chưa đạt như mong đợi (47%KH) , song  có thể nói với vai trò và trách nhiệm được giao KBNN Quảng Nam đã làm tốt công tác đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn tất thủ tục và thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư XDCB, CTMT. Bên cạnh việc tập trung thực hiện có chất lượng và hiệu quả các chỉ tiêu có tính định lượng, KBNN Quảng Nam đã tập trung triển khai tốt các dòng công việc trọng tâm, cấp bách theo kế hoạch và chỉ đạo của KBNN,  như: Triển khai nhiệm vụ thu nhận thông tin và tổng hợp lập báo cáo tài chính nhà nước; triển khai sắp xếp, kiện toàn, cơ cấu tổ chức của KBNN tỉnh giảm từ 07 phòng xuống còn 05 phòng; giải thể, chuyển toàn bộ hoạt động của KBNN Tam Kỳ về KBNN Quảng Nam; Chú trọng công tác cải cách hành chính, nhất là tập trung triển khai dịch vụ công trực tuyến của KBNN trên địa bàn thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tăng cường, mở rộng công tác thông tin, tuyên truyền đến khách hàng...

Triển khai nhiệm vụ năm 2020, Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ. Theo đó đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, cũng như các chỉ tiêu phấn đấu về thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Ảnh: Đồng chí Trần Phước Tào - Giám đốc KBNN Quảng Nam kết luận và chỉ đạo


           Kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Phước Tào, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc KBNN Quảng Nam phát biểu ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả về những nỗ lực, cố gắng, sự đóng góp công sức, trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên trong hoạt động của KBNN Quảng Nam năm 2019. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật cao, năm 2020 KBNN Quảng Nam xác định quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2020 của Hệ thống KBNN: “Hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, xây dựng Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030; phấn đấu 100% các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với các đơn vị KBNN thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với hiện đại hóa công nghệ quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống KBNN”. 


Tác giả: Tổng hợp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn