Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụLiên kết

Chi tiết tin

KBNN Quảng Nam sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn.

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 14:01 | 10/07 Lượt xem: 43

Cùng với sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024, sáng ngày 11/7/2024 KBNN Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 5416/QĐ-KBNN ngày 19/10/2021 của KBNN về ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025, Đảng ủy, Ban Giám đốc KBNN Quảng Nam đã tập trung quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ CCHC, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chương trình công tác hằng năm và Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.Những kết quả đạt được:

Nhìn chung, trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam; sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của KBNN, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị trên địa bàn tỉnh, KBNN Quảng Nam đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, đề án hiện đại hóa hoạt động chuyên môn, tăng cường cải cách hành chính, hướng đến hoàn thành mục tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 “Xây dựng Kho bạc Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Việc triển khai thành công DVCTT, hệ thống KBNN đã tạo lập được kênh giao dịch không giới hạn thời gian, không gian qua mạng internet, qua đó tạo rất nhiều thuận lợi cho đơn vị giao dịch, giúp giảm thiểu thời gian, chi phí của khách hàng. Đồng thời, thông qua DVCTT, khách hàng cũng như KBNN cấp trên có thể giám sát được quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC, qua đó nâng cao tính trách nhiệm, minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC của KBNN.

Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18/NQ-TW đã giảm thiểu các đầu mối làm công tác nội bộ, giảm bớt chồng chéo nhiệm vụ giữa các đơn vị, góp phần  cải cách tổ chức bộ máy hướng đến tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việc triển khai, áp dụng các ứng dụng CNTT trong xử lý công việc nội bộ của đơn vị như cổng thông tin điện tử KBNN, hệ thống thư điện tử nội bộ, chương trình quản lý công văn điện tử eDocTC…đã giúp cho công tác chỉ đạo điều hành, trao đổi nghiệp vụ và công tác quản lý, gửi nhận văn bản  được nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm.

Với quyết tâm không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng công tác CCHC, góp phần xây dựng KBNN Quảng Nam hoạt động an toàn, hiệu lực, hiệu quả. Trong những năm qua, Chỉ số cải cách hành chính của KBNN Quảng Nam luôn đạt loại tốt và xếp vị thứ cao trong 05 đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh.

Kết quả Chỉ số Cải cách hành chính
giai đoạn 2021 - 2023

Năm

Chỉ số Cải cách hành chính (%)

Xếp loại

Xếp hạng vị thứ trong 05 đơn vị ngành dọc

2021

94,38

Tốt

2/5

2022

96,71

Tốt

1/5

2023

97,76

Tốt

1/5                                                                                               ảnh: Sưu tầm

 Nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

 Mặc dù còn gặp những khó khăn nhất định trong điều kiện là đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp về nghiệp vụ của KBNN Trung ương, việc triển khai thực hiện các đề án, chính sách hiện đại hóa hoạt động KBNN thực hiện theo lộ trình và kế hoạch của KBNN. Đôi lúc, đôi nơi việc triển khai nhiệm vụ CCHC trên địa bàn chưa tương đồng về nội dung và lộ trình theo kế hoạch của địa phương, nhất là khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung về chuyển đổi số.

 Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bám sát Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, cùng với Chiến lược phát triển của Ngành đến năm 2030, KBNN Quảng Nam đã xác định nhiệm vụ trọng tâm về công tác CCHC trong những năm tiếp theo, đó là:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 6219/QĐ-KBNN ngày 01/12/2022 của Tổng Giám đốc KBNN về  việc phân công nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN thực hiện Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật kịp thời, nhanh chóng và sâu rộng, đặc biệt là các quy định mới ban hành, các quy định sửa đổi, bổ sung và các quy định có liên quan trực tiếp đến các đơn vị sử dụng NSNN, người dân và doanh nghiệp. 

- Cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và chia sẻ thông tin, dữ liệu điện tử nhằm đơn giản hóa về hồ sơ, thủ tục hành chính và nội dung kiểm soát thanh toán, rút ngắn thời gian giải quyết; Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện TTHC trên môi trường mạng và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày 05/5/2023 của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo không yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa hoặc chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện các phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đối mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung trong Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời, phù hợp với chiến lược, lộ trình cải cách hành chính và hiện đại hóa hoạt động KBNN.

- Thực hiện nghiêm việc quản lý biên chế, tinh giản biên chế đúng quy định, đảm bảo hợp lý, đáp ứng việc triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện công vụ của công chức, người lao động; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thực hiện tốt các quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ trong hệ thống KBNN; nâng cao văn hóa ứng xử của đội ngũ công chức, người lao động, nhất là  công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, tổ chức.

- Quản lý quỹ NSNN chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công; Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý tài chính nội bộ, trên cơ sở dự toán NSNN hằng năm được KBNN giao, sử dụng kinh phí đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức qui định.

- Tăng cường ứng dụng CNTT, góp phần xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Triển khai và hoàn thành đúng tiến độ các đề án, dự án hiện đại hóa CNTT trong hệ thống KBNN theo kế hoạch triển khai của KBNN.Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; đổi mới phương thức làm việc, thúc đẩy việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử thông qua việc triển khai có hiệu quả Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ và Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước và Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023; Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tại Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 của Bộ Tài chính ban hành kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tác giả: Tổng hợp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn