Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụLiên kết

Chi tiết tin

TỈNH QUẢNG NAM QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 8:05 | 09/06 Lượt xem: 1531

Đầu tư công là yếu tố phát huy và thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển nền kinh tế, làm tăng trưởng GDP hàng năm; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cả hệ thống chính trị và các Bộ, ngành liên quan; nhất là các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư công có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, vốn vay, vốn viện trợ và vốn ngoài nước.

Nhằm thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; ngày 05/3/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 587/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, với nhiều nội dung trọng tâm và sâu sát.


Ảnh: Kiểm soát thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến tại Cơ quan KBNN Quảng Nam


Về mục tiêu

Quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và kế hoạch năm 2020 kéo dài; tập trung tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh từ các công trình, dự án; góp phần phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà, vượt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2021.

Yêu cầu về trách nhiệm

Lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức tại các Sở, Ban, ngành, địa phương và các đơn vị được giao quản lý vốn đầu tư công chịu trách nhiệm về thẩm quyền được giao, tập trung theo dõi tiến độ thực hiện từng chương trình, dự án; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là một tiêu chí quan trọng đánh giá “mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021”.

Kiên quyết cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2021 và kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài

Các đơn vị được giao quản lý vốn đầu tư công phải thường xuyên chủ động báo cáo các cơ quan liên quan, cấp có thẩm quyền về việc đề nghị cắt giảm hoặc bổ sung vốn. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài chính rà soát kịp thời các dự án có tỉ lệ giải ngân thấp, các dự án không có khả năng thực hiện hết kế hoạch đã được phân bổ, sang các dự án có tiến độ giải ngân cao, cẩn nguồn vốn bổ sung.

Lộ trình cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn

Thời hạn thứ nhất: Trước ngày 31/7/2021, căn cứ tình hình giải ngân đến hết ngày 30/6/2021, cắt giảm và điều chuyển các dự án sau:

- Đối với kế hoạch năm 2020 kéo dài: Các dự án có tỉ lệ giải ngân dưới 70% kế hoạch vốn.

- Đối với kế hoạch năm 2021: Các dự án có tỉ lệ giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn (thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh được giao từ đầu năm 2021)

          Thời hạn thứ hai: Trước ngày 15/11/2021, căn cứ tình hình giải ngân đến hết ngày 30/9/2021, cắt giảm và điều chuyển các dự án sau:

- Đối với kế hoạch năm 2020 kéo dài (ngân sách tỉnh): Các dự án không giải ngân hết 100% kế hoạch vốn.

- Đối với kế hoạch năm 2021 (ngân sách Trung ương): Các dự án được giao kế hoạch vốn tại Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 có tỉ lệ giải ngân dưới 80% kế hoạch vốn và các dự án được giao kế hoạch vốn trong năm 2021 có tỉ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn.

- Đối với kế hoạch năm 2021 (ngân sách tỉnh): Các dự án được giao kế hoạch vốn tại Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 có tỉ lệ giải ngân dưới 70% kế hoạch vốn.

Về cắt giảm vốn đầu tư công trung hạn (nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh)

Đến ngày 31/01/2022, các ngành, địa phương không giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, các dự án không rơi vào trường hợp bất khả kháng, không được kéo dài sang năm 2022, sẽ bị cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn tương ứng với số vốn không giải ngân hết và bị hủy dự toán theo quy định hiện hành.

Tập trung công tác hoàn thiện hồ sơ thanh toán

Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán trong thời hạn 04 ngày (kể từ ngày khối lượng được nghiệm thu) làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước. Các chủ đầu tư vi phạm thời hạn thanh toán (04 ngày) 02 lần trở lên, Kho bạc nhà nước tạm dừng thanh toán chi phí Ban quản lý dự án (trừ các khoản chi lương và phụ cấp), đồng thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý.

Thực hiện nghiêm quy định về tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư

Các chủ đầu tư thực hiện nghiêm quy định về tạm ứng, thu hồi tạm ứng, báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư của từng dự án theo đúng quy định tại Thông tư số 52/2018/TT- BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính.

Đối với các hợp đồng có bảo lãnh tiền tạm ứng: Trước khi bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực, chủ đầu tư có văn bản gửi nhà thầu đề nghị gia hạn bảo lãnh tạm ứng.

Kho bạc Nhà nước các cấp trên địa bàn thực hiện nghiêm chế độ quản lý, kiểm soát, báo cáo tình hình tạm ứng vốn đầu tư theo quy định; kịp thời báo cáo UBND các cấp để chỉ đạo, xử lý đối với các chủ đầu tư, các dự án vi phạm chế độ tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư.

Về trách nhiệm người đứng đầu

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu UBND tỉnh xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân gây chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; gửi danh sách các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư chậm trễ trong việc giao vốn, giải ngân kế hoạch vốn không đảm bảo tiến độ, thẩm định hồ sơ không đảm bảo chất lượng, không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định,... cho Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh để làm căn cứ đánh giá cán bộ, tập thể, bình xét thi đua khen thưởng đột xuất và cuối năm 2021; kết quả giải ngân dự án đầu tư công và số dư tạm ứng vốn đầu tư quá hạn là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của tổ chức, cá nhân được cấp thẩm quyền phân công nhiệm vụ.

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục còn nhiều diễn biến khó lường; nhiều khó khăn, thách thức đặt ra cho nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Chính phủ đã chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của các bộ, ngành và địa phương là thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh Quảng Nam một mặt luôn đề cao công tác phòng, ngừa dịch bệnh; mặt khác luôn duy trì hoạt động dịch vụ cung ứng, sản xuất, kinh doanh,… Đẩy mạnh vốn đầu tư công là một trong những yếu tố then chốt, kịp thời đưa nguốn vốn ngân sách nhà nước vào nền kinh tế, phát huy tiềm năng, đem lại hiệu quả kinh tế xã hội địa phương; hoàn thành thắng lợi mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, của các ngành, các cấp và các địa phương, là sự nổ lực đồng bộ, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa diễn ra và thành công tốt đẹp./.

Tác giả: Nguyễn Quốc Tùng

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn