Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC – THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 14:46 | 17/05 Lượt xem: 1694

Thực hiện Thông tư số 85/2017/TT-BTC Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) theo niên độ ngân sách hằng năm. KBNN Quảng Nam đã thực hiện tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB trên toàn tỉnh năm 2020 được đảm bảo chính xác, trung thực và đầy đủ các thông tin về tình hình sử dụng vốn đầu tư từ nguồn NSNN theo đúng quy định về nội dung, nguyên tắc, số liệu cập nhất đến từng chủ đầu tư, đảm bảo sự chính xác trên hệ thống Tabmis và thời hạn quy định của Luật NSNN cũng như Luật đầu tư công.

Năm 2020; kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020 ( kể cả kế hoạch 2019 được phép kéo dài) là 10.356.232 triệu đồng; trong đó; Kế hoạch 2020 ( kể cả nguồn vốn nước ngoài) 8.275.439 triệu đồng; kế hoạch 2019 ( kéo dài) 2.080.793 triệu đồng; Tổng thanh toán 2020 ( gồm cả thanh toán kế hoạch 2019 kéo dài ) 7.835.203 triệu đồng trong đó kế hoạch 2020 ( kể cả vốn ngoài nước) 5.956.935 triệu đồng; kế hoạch 2019 ( kéo dài) 1.878.267 triệu đồng;

Số thanh toán khối lượng hoàn thành  năm 2020 ( kể cả kế hoạch 2019 kéo dài) là 6.301.304 triệu đồng trong đó;  kế hoạch 2020 ( kể cả vốn ngoài nước) 5.047.791 triệu đồng; kế hoạch 2019 ( kéo dài ) 1.253.513 triệu đồng; Số dư tạm ứng 1.533.898 triệu đồng trong đó; Kế hoạch 2020 là 909.143 triệu đồng; kế hoạch 2019 ( kéo dài) 624.754 triệu đồng.

Đến thời điểm quyết toán vốn đầu tư niên độ năm 2020 lũy kế số đã cấp phát chưa có quyết định bố trí kế hoạch để thu hồi là 1.137.266 triệu đồng bao gồm ngân sách trung ương 738.920 triều đồng; nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 1.756 triệu đồng; nguồn ngân sách địa phương 398.345 triệu đồng; vốn ứng trước từ  ngân sách cấp huyện 287.644 triệu đồng. trong đó có bốn địa phương có số dư vốn ứng trước lớn như: Quế sơn 55.110 triệu đồng; Tiên Phước 50.616 triệu đồng; thành phố Tam Kỳ 43.412 triệu đồng; Phú ninh 41.677 triệu đồng.

Tình hình quản lý cấp phát và tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020 và kế hoạch 2019 ( kéo dài).

Từ đầu năm, Kho bạc nhà nước Quảng Nam đã có nhiều văn bản đôn đốc chủ đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục giải ngân vốn trả nợ khối lượng năm trước, tập trung kiểm soát tạm ứng theo hợp đồng, thanh toán kịp thời tất cả khối lượng hoàn thành đủ điều kiện quy định, không có tình trạng tồn đọng hồ sơ.Kho bạc nhà nước Quảng Nam đã kịp thời kiến nghị, phối hợp với chủ đầu tư, các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cấp thẩm  quyền xử lý vướng mắc, điều chỉnh hồ sơ đảm bảo các thủ tục pháp lý cho các dự án, thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn đến KBNN cấp huyện thực tốt công tác công tác kiểm soát, cấp phát giải ngân các nguồn vốn. Tỷ lệ cấp phát giải ngân đật 75,6% kế hoạch vốn; trong đó kế hoạch vốn năm 2020 đạt 71,9%; kế hoạch 2019 kéo dài đạt 90,3% .

Được sự chỉ đạo hết sức quyết liệt Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn thuộc kế hoạch 2020 có nhiều chuyển biến nhất định. Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra của địa phương thì tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư XDCB từ NSNN năm 2020 vẫn còn thấp trong đó có nhiều nguyên nhân đó là: Một số dự án hồ sơ pháp lý còn chậm, công tác tổ chức đấu thầu không theo kịp; một số dự án phải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư; phê duyệt gia hạn thời hạn thực hiện hợp đồng; công tác đền bù và giải phóng mặt bằng còn quá nhiều vướng mắc…Đặc biệt năm 2020 do tình hình dịch bệnh COVIC19 tại địa phương kéo dài, trong những tháng đầu năm tình hình cân đối khả năng thu NSNN sụt giảm cho nên các cấp có thẩm quyền cắt giảm, tạm dừng một số dự án, công trình đã phê duyệt chủ trương, phê duyệt dự án đầu tư chưa thực sự cần thiết.

Tình hình phân bổ kế hoạch vốn NSTW năm 2020.

Đối với nguồn vốn NSTW bổ sung có mục tiêu: Năm 2020 theo quyết định của Chính phủ Quảng Nam được giao kế hoạch vốn 760.482 triệu đồng; UBND tỉnh Quảng Nam đã phân bổ cho từng dự án 735.482 triệu đồng; còn 25.000 triệu đồng dự án đoạn Phước Kim - Phước Thành huyện Phước sơn, đến ngày 30/12/2020 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 2260 /QĐ-TTg, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020-2025, theo đó tỉnh Quảng Nam được bổ sung 25.000 triệu đồng. Ngày 22/02/2021 Bộ Tài chính có công văn số 1677/BTC-NSNN thông báo bổ sung dự toán vốn trong nước năm 2020 cho ngân sách địa phương Quảng Nam 25.000 triệu đồng. Tuy nhiên đến thời điểm quyết toán KBNN Quảng Nam, KBNN Phước Sơn ( kho bạc nơi giao dịch) chưa nhận được quyết định giao vốn của cấp thẩm quyền  cho nên không có cơ sở chuyển nguồn hay hủy dự toán.

Đối với nguồn vốn NSTW bổ sung đối với chương trình mục tiêu Quốc gia: Năm 2020 theo quyết 1706/QĐ-TTg ngày 29/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ địa phương Quảng Nam được giao là 901.302 triệu đồng. Trên cơ sở đó UBND tỉnh đã thực hiện phân bổ và giao kế hoạch về cấp huyện là 901.302 triệu đồng. Đến nay UBND cấp huyện hay UBND cấp xã phân bổ còn thiếu so với kế hoạch vốn được tỉnh giao là 8.412 triệu đồng cho nên KBNN cấp huyện không có cơ sở để chuyển nguồn hay hủy dự toán theo quy định.

Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiểm soát thanh toán và tổng hợp quyết toán vốn đầu tư XDCB

Về thuận lợi: Trong những năm gần đây,nhất là năm 2020 UBND Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản phân cấp, phân quyền và tăng cường tính chịu trách nhiệm của các chủ đầu tư, và chính quyền cấp huyện, cấp xã  đồng thời chỉ đạo một cách quyết liệt đến các Sở, Ban, ngành và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công nhằm góp phần vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương . Thực hiện kiên quyết cắt giảm, điều chuyển kế hoạch đối với các chủ đầu tư, các địa phương chậm giải ngân. Đối với các chủ đầu tư, Ban quản lý, các sở… làm việc theo cơ chế chuyên trách, các Ban chuyên ngành nên đã nâng cao chất lượng chuyên môn , nghiệp vụ, kết hợp với nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính cho nên giải quyết thủ tục, hồ sơ nhanh, đúng thời hạn. Đối với KBNN Quảng Nam đã làm tốt công tác phối hợp với các Sở, Ban, ngành trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý vốn đầu tư công đặc biệt chú trọng đẩy nhanh ứng dụng giao dịch thanh toán bằng DVCTT của hệ thống KBNN lên cấp độ 4,đã thực sự tạo mọi điều kiện thuận lợi trong giao dịch thanh toán với KBNN.

Về khó khăn, vướng mắc:

Một số chủ đầu tư chưa thực hiện tốt các quy định như: Công tác đối chiếu số liệu, công tác báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng; việc thực hiện hợp đồng xây dựng chưa quy định chặt chẽ giữa các bên tham gia ký kết đặc biệt là tạm ứng và thu hồi tạm ứng; thời hạn bảo lãnh tạm ứng đã hết hiệu lực nhưng số dư tạm ứng chưa thu hồi hết…

Đối với nguồn vốn NSTW được giao kế hoạch thực hiện CTMT Quốc gia, các địa phương cấp huyện, cấp xã không thường xuyên theo dõi, cập nhật kịp thời, không phân định nguồn vốn NSTW,nguồn vốn NS địa phương cho nên khi ban hành Quyết phân bổ kế hoạch không xác định nguồn vốn nào ? không theo dõi niên độ kế hoạch, không đảm bảo thời gian quy định. Trong  năm 2020 một số địa phương chưa thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh về khóa sổ quyết toán năm 2020 ( c/v 7592/UBND-KTTH ngày 23/12/2020) cho nên không thực hiện nộp trả về NS tỉnh số vốn NSTW mà thực hiện phân bổ kế hoạch năm 2021 thuộc nguồn NS địa phương.

Trong năm 2020 các cấp có thẩm quyền  đã có nhiều quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch , nhất là việc điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các địa phương nhất là nguồn vốn kế hoach năm 2019 được phép kéo dài, nguồn kế hoạch 2019 chưa phân bổ … cho nên các KBNN cấp huyện còn lúng túng trong việc theo dõi niên độ kế hoạch vốn, chưa phân định chính xác là kế hoạch được phép kéo dài hay kế hoạch phân bổ mới năm 2020 theo đó đã dẫn đến công tác tổng hợp số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ chưa kịp thời và chính xác.

Đối với các dự án, công trình được cấp có thẩm quyền thông báo kế hoạch vốn ứng trước của năm sau vẫn chưa bố trí kế hoạch thu hồi, cho nên khó khăn cho công tác theo dõi, tổng hợp trong quyết toán vốn đầu tư XDCB.

Kiến nghị:

UBND cấp tỉnh tiếp tục chỉ đạo việc tăng cường trách nhiệm của các chủ đầu tư; trách nhiệm của nhà thầu; trách nhiệm của cơ quan kiểm soát thanh toán, cho vay, cấp vốn đầu tư; trách nhiệm của cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán; trách nhiệm của cơ quan tài chính các cấp trong việc tổ chức quyết toán dự án hoàn thành, tiếp tục xử lý các nội dung còn tồn tại của dự án (nếu có) nhằm hoàn thành giải quyết các công nợ phải thu, phải trả để thực hiện tất toán tài khoản của dự án trong thời gian 6 tháng kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Đề nghị các cấp chính quyền hằng năm khi phân bổ kế hoạch vốn nên ưu tiên bố trí kế hoạch để thu hồi vốn ứng trước kể cả phần vốn NSTW ứng cho NS tỉnh để tạo điều kiện trong việc cập nhật theo dõi, chuyển nguồn qua nhiều năm nhất là việc thực hiện quyết toán vốn đầu tư cùng với quyết toán vốn NSNN theo luật NSNN và Luật đầu tư công. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kịp thời trong cập nhật,theo dõi tổng hợp báo cáo nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia để các địa phương thực hiện thống nhất, kịp thời và chính xác.

Để đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đề nghị các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, chính quyền cấp huyện tổ chức thực hiện nghiệm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 05/03/2021 về việc ban hành kế hoạch thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021./.

Tác giả: Phạm Văn Phong, PGĐ KBNN Quảng Nam

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn