Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search


Liên kết

Hoạt động tuyên giáo

   
12
Số tin/trang:
select
 Trang 2 trong 2, tin tức 11 đến 15 trong 15 tin tức.
Tiếp tục triển khai học tập chuyên đề toàn khóa về " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Đảng ủy Khối các cơ quan xây dựng kế hoạch số 11-KH/ĐUK ngyày 07/9/2021 và CV số 30-CV/TGĐUK V/v tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển và 110 năm ngày sinh Lê Đức Thọ. (Tuyên Giáo-Đảng ủy KBNN Quảng Nam sao gởi các Chi bộ tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đồng thời báo cáo về Đảng ủy KBNN Quảng Nam để theo dõi và báo cáo Đảng ủy Khối. (thời hạn báo cáo trước 10/10/2021) Công văn gởi tại địa chỉ :...
Tài liệu Triển khai học tập, quán triệt Nghị Quyết Đại hội XIII của Đảng và Chuyên đề toàn khóa về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Triển khai quán triệt Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng
Sao trích văn bản trung ương gởi các chi bộ triển khai thực hiện tại địa chỉ : 10.40.97.11\Đảng bộ KBNN Quảng Nam\TT2021
Thông báo kết luận số 70-KL/TW Của Bộ Chính trị khóa XII
Đảng ủy KBNN Quảng Nam sao gởi các chi bộ tổ chức tuyên truyền Nhận file tại địa chỉ :\\10.40.97.11\kb-public\ĐẢNG BỘ KBNN QUẢNG NAM\TT21\18-CV-TGDUK.PDF
Hướng dẫn nội dung và hình thức tuyên truyền quý 01,02 năm 2021
Đảng ủy KBNN Quảng Nam sao gởi hướng dẫn nội dung và hình thức tuyên truyền quý 01,02 năm 2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan.
V/v tuyên truyền, thực hiện các chủ trương của Đảng (Công văn số 10/TGĐUK)
Thực hiện Kế hoạch số 326-KH/TU, ngày 19/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kế hoạch số 01-KH/TU, ngày 30/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của...
Tuyên truyền chào mừng Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ tỉnh Quảng Nam
V/v đẩy mạnh phong trào thi đua và tuyên truyền cao điểm chào mừng Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ tỉnh Quảng Nam
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tam thành công và Ngày Quốc khách 2/9
Ban Tuyên giáo Đảng ủy KBNN Quảng Nam sao gởi Công văn số 1266-CV/BTGTU ngày 26/8/2020 đến các Chi bộ thuộc và trực thuộc KBNN Quảng Nam để tổ chức tuyên truyền
Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9
Về việc tuyên truyền, thực hiện nghị quyết
Triển khai Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch số 319-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn