Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

KBNN Quảng Nam Tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 9:07 | 10/01 Lượt xem: 201

Ngày 07/01/2022, KBNN Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 về công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao. Tham dự Hội nghị có Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc KBNN Quảng Nam, Bí thư các Chi bộ thuộc và trực thuộc, Bí thư đoàn thanh niên, Giám đốc KBNN cấp huyện, Lãnh đạo phòng và một số cán bộ, đảng viên các phòng thuộc KBNN tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Phong Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc KBNN Quảng Nam trình bày tóm tắc Báo cáo tổng kết về công tác xây dựng Đảng - hoạt động nghiệp vụ KBNN năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Hoàn thành tốt Nghị quyết năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ:

Năm 2021 Đảng bộ KBNN Quảng Nam tiếp tục duy trì hoạt động ổn định theo Mô hình tổ chức ngành dọc với 22 chi bộ trực thuộc, 212 đảng viên. Mặc dù còn có những khó khăn vướng mắc nhất định trong công tác lãnh đạo do địa bàn rộng lớn, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, song Đảng ủy KBNN Quảng Nam đã tập trung Lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt Nghị quyết  năm 2021 đã đề ra. Kết quả đánh giá, xếp loại năm 2021: 04 Chi bộ HTXSNV 20%), 17 chi bộ HTTNV (77%) và 01 chi bộ HTNV(3%); 36 Đảng viên HTXSNV (17%),170 đảng viên HTTNV (82%), 02 đảng viên HTNV (1%). Đảng bộ và Tập thể Cấp ủy được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam công nhận, xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.Đ/c Phạm Văn Phong- Bí Thư Đảng ủy KBNN Quảng Nam
 trao giấy khen cho các Chi bộ trực thuộc "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2021

 

Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng:

Các Chi bộ tập trung làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, theo đó góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Gắn với thực hiện tốt Chuyên đề toàn khóa về  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới đã được Đảng ủy đặc biệt quan tâm. Trong năm 2021 Đảng ủy KBNN Quảng Nam đã phát triển được 06 đảng viên mới, vượt 20% so với Nghị quyế đề ra; cử 05 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; bố trí 100% đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Đặc biệt năm 2021 Đảng ủy đã tổ chức cho các Chi bộ đăng ký lịch sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, trên cơ sở đó Đảng ủy có kế hoạch phân công Đảng ủy viên tham dự, theo dõi đánh giá chất lượng.

Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng đã được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định của Trung ương và của Đảng ủy Khối. Năm 2021 UBKT Đảng ủy đã thực hiện 02 cuộc kiểm tra tại 02 chi bộ và 03 cuộc giám sát tại 03 chi bộ. Đảng ủy đã thực hiện kiểm tra 02 chi bộ và giám sát 02 chi bộ. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn các chi bộ chấp hành tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc triển khai quán triệt, thực hiện các nghị, quyết, quyết định, quy định, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng lĩnh vực chuyên môn. Đặc biệt năm 2021 Chính quyền, đoàn thể phối hợp thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác kết nghĩa, hỗ trợ xã Trà Don theo phân công của UBND tỉnh tại Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 16/4/2020.

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Ngành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu định lượng:

Bám sát mục tiêu và phương châm hành động đã đề ra từ đầu năm “Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 – 2030; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, cung cấp 100% thủ tục hành chính KBNN qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống KBNN Quảng Nam”. Năm 2021 Đảng ủy KBNN Quảng Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác của ngành như: Tiếp tục thực hiện triển khai DVCTT cấp độ 4 đến hầu hết các đơn vị sử dụng kinh phí từ NSNN ( trừ các đơn vị ANQP); thực hiện DVCTT đối với HĐK, CKC giao diện qua hệ thống tabmis; Thực hiện có hiệu quả công tác CCHC đó là chuyển đổi hoàn thành việc áp dụng hệ thống IZO 9001:2008 sang IZO 2008:2015, xây dựng và tổ chức đánh giá các chỉ số thành phần theo từng lĩnh vực; thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin về hoạt động thu, chi NSNN trên cổng thông tin chính quyền địa phương; tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đúng tình thần Nghị quyết 18-NQ/TW; Nghị quyết 19-NQ/TW của Bộ Chính trị; triển khai có hiệu quả về chương trình phòng ngừa và cảnh báo rủi ro, đánh giá cán bộ về quản lý, kiểm soát rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ kiểm soát, kế toán, thanh toán của Tổng Giám đốc KBNN; Duy trì hoạt động ổn định có hiệu quả với các ngân hàng thương mại (NHTM) đã thực hiện ủy nhiệm thu (UNT); tăng cường phối hợp theo hướng mở rộng các điểm mở tài khoản chuyên thu (TKCT) tại các hệ thống ngân hàng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước... Kết quả đến 31/12/2021 phần lớn các chỉ tiêu định lượng đều đạt và vượt so với Nghị quyết năm 2021:    Tổng thu NSNN trên địa bàn 23.772 tỷ đồng, đạt 122,85% DT và tăng 0,02% so với năm trước, trong đó: thu nội địa 19.560 tỷ đồng, đạt 122,25% DT và tăng 0,77%% so với năm trước; thu XNK 4.123 tỷ đồng, đạt 123,09% DT và giảm 23% so với năm trước; Tổng chi NSNN trên địa bàn 22.102 tỷ đồng, giàm 0,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Chi NSTW 2.819 tỷ đồng, tăng 0,32% so với cùng kỳ năm trước; chi NSĐP 19.282 tỷ đồng, đạt 96% dự toán và giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước; giải ngân VĐT công 6.411/8.426 tỷ đồng, đạt 76,08% KHV, tăng 9% về tỉ lệ đạt so với cùng kỳ năm trước.Đ/c Trần Phước Tào- Ủy viên BTV, Giám đốc KBNN Quảng Nam phát biểu kết luận hội nghị

Thông qua Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với nhiều chỉ tiêu định lượng gắn liền nhiệm vụ chính trị được giao:

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, Đảng bộ và Chính quyền KBNN Quảng Nam đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, cũng như các chỉ tiêu phấn đấu về thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt là các chỉ tiêu về phát triển đảng viên mới cao hơn 40% so với năm trước; các chỉ tiêu về  thực hiện nhiệm vụ quản lý thu, chi NSNN trên địa bàn phấn đấu cùng địa phương hoàn thành đạt và vượt dự toán năm; giải ngân kế hoạch các nguồn vốn đầu tư XDCB, CTMT phấn đấu cao hơn mức bình quân chung cả nước; thu hồi kịp thời, dứt điểm các khoản nợ tạm ứng NSNN, đặc biệt là nợ quá hạn tạm ứng vốn đầu tư công ...

Kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Phước Tào, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc KBNN Quảng Nam phát biểu ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả về những nỗ lực, cố gắng, sự đóng góp công sức, trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên trong hoạt động của KBNN Quảng Nam năm 2021. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật cao, năm 2022 KBNN Quảng Nam xác định quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2022 của Hệ thống KBNN: “Hoàn thiện cơ chế, chính sách và quy trình nghiệp vụ theo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống KBNN; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị”. Theo đó KBNN Quảng Nam tập trung nhiều nhiệm vụ trọng tâm, như:  Hoàn thiện tổ chức bộ máy, đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn gắn với thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí;Tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán; cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn, hướng tới mục tiêu chung của Ngành là trở thành kho bạc điện tử và hình thành kho bạc số với 3 không: “ Không khách hàng giao dịch, không tiền mặt, không giấy tờ”.Lễ ký giao ước thi đua giữa Giám đốc KBNN Quảng Nam với Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc 

Tác giả: Tổng hợp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn