Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụLiên kết

Chi tiết tin

Đảng bộ KBNN Quảng Nam hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 9:45 | 17/09 Lượt xem: 330

Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK, ngày 19/4/2022 về việc Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025, đến ngày 31/8/2022 Đảng ủy KBNN Quảng Nam đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc.

Đảng bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Nam trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam. Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính tại Công văn số 71-CV/BCSĐ ngày 22/3/2019 về việc tổ chức mô hình Đảng bộ KBNN, Cục Thuế địa phương theo ngành dọc từ tỉnh đến huyện. Theo đó trên cơ sở Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan, ngày 01/10/2019 Đảng bộ KBNN Quảng Nam đã chính thức hoạt động theo Mô hình mới với tổng số 219 đảng viên trên 22 Chi bộ trực thuộc.

   Đến thời điểm đại hội, toàn đảng bộ KBNN Quảng Nam có 22 chi bộ trực thuộc với 208 đảng viên. Với mô hình tổ chức rộng lớn như vây, trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ KBNN Quảng Nam đã gặp không ít khó khăn, nhất là đối với các chi bộ thuộc huyện miền núi cao như Nam Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Nam Giang. Song, đánh giá chung việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ KBNN Quảng Nam đảm bảo chu đáo, đúng hướng dẫn của đảng ủy cấp trên. Đại hội đã hoàn thành tốt 02 nội dung báo cáo chính trị và bầu cử cấp ủy khóa mới theo trình tự đúng chương trình hướng dẫn của Đảng ủy Khối.

Đánh giá chung về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2022 tại các chi bộ trực thuộc:       

Trong những năm qua, giữa những bộn bề khó khăn do cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc thiếu thốn; tổ chức bộ máy của hệ thống và của  đơn vị còn chưa ổn định; hệ thống cơ chế chính sách liên tục thay đổi; dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài … Song với sự lãnh đạo của Chi bộ trực thuộc, các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Quảng Nam luôn đoàn kết nhất trí, vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. cụ thể:   

- Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo trên cơ sở triển khai, quán triệt quan điểm của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước, các qui định của ngành để xây dựng Chương trình công tác toàn khoá, chương trình công tác hằng năm, các Nghị quyết chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.

- Xây dựng chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đặc biệt đã xây dựng được những đảng viên gương mẫu, năng động và sáng tạo thông qua những việc làm cụ thể về chuyên môn nghiệp vụ cũng như về tư cách, lối sống, theo đó đã tạo ra được khả năng nêu gương, thuyết phục trước quần chúng và trong phong trào vận động quần chúng.

- Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, thực hiện thu- chi NSNN trên địa bàn tăng dần qua từng năm, với mức bình quân năm sau cao hơn năm trước; thực hiện kiểm soát, thanh toán kịp thời các nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn; Tổ chức triển khai và áp dụng thành công các chương trình, Đề án hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ KBNN theo đúng lộ trình Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo đúng hướng dẫn của Ngành và chính quyền địa phương, đặt biệt là việc tổ chức giao dịch một cửa một giao dịch viên  trong Đề án Thống nhất đầu mối kiểm soát chi NSNN qua KBNN; thực hiện tốt Đề án thanh toán qua Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4…

- Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, tập hợp và vận động quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Trong những năm qua các đoàn thể trong đơn vị đã tổ chức được nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực và hiệu quả. Công đoàn, Đoàn thanh niên đã có nhiều cố gắng trong việc tập hợp, động viên cán bộ, công chức làm tròn chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tập trung thảo luận xây dựng và biểu quyết thống nhất Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Nhiệm kỳ 2022-2025, Đất nước đang trên đà phát triển, hội nhập ngày càng sâu rộng; tình hình an ninh, quốc phòng luôn được giữ vững; vai trò lãnh đạo của Đảng không ngừng được cũng cố, tăng cường.Tuy nhiên, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; những tác động tiêu cực của tình hình biển, đảo, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và quá trình hội nhập…, luôn là nguy cơ tìm ẩn, ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp phát triển của đất nước và tỉnh nhà. Bên cạnh đó Mục tiêu phát triển hệ thống KBNN đến năm 2025 và hướng đến năm 2030 hình thành “Kho bạc số” đã và đang đặt ra cho Đảng bộ KBNN Quảng Nam nói chung, các Chi bộ trực thuộc nói riêng những nhiệm vụ quan trọng và thách thức nhất định. Trước mắt vừa ổn định tổ chức bộ máy, vừa hoàn thành việc đưa vào áp dụng các đề án phục vụ cho chiến lược phát triển. Đồng thời hằng năm phải hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã được giao, điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên phải không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên học hỏi để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển đặt ra. Với tinh thần đó, tại Đại hội, Thường vụ Đảng ủy KBNN Quảng Nam đã phát biểu chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tập trung thảo luận xây dựng và biểu quyết thống nhất Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Trong đó cần chú trọng các nội dung:

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận số 21-KL/BCHTW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh; Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 15/7/2021 của Đảng ủy Khối về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn 2021-2025. Chú trọng phát triển đảng viên mới.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý quỹ NSNN, phối hợp tập trung nhanh, đủ và điều tiết kịp thời các nguồn thu vào các cấp ngân sách theo đúng tỉ lệ qui định. 

 Tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình hiện đại hoá công nghệ, thông tin đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao trên địa bàn và theo kịp với lộ trình chiến lược phát triển của hệ thống KBNN. Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nhất là đẩy mạnh chuyển đổi số theo đúng kế hoạch và lộ trình của ngành, cũng như của địa phương;

  Chủ động đề xuất kiến nghị với các cấp thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động. Đồng thời tranh thủ tuyệt đối sự lãnh đạo, chỉ đạo của KBNN cấp trên, của chính quyền địa phương để tạo được mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ với các cơ quan trên địa bàn. Nhất là trong công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư công hàng năm.

Lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể, thường xuyên giữ vững và xây dựng khối đoàn kết nội bộ, phát huy hơn nữa tính năng động sáng tạo ở mỗi cán bộ công chức.Tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu lực và hiệu quả của tổ chức Đoàn thể, phát huy tính sáng tạo của đoàn viên vào việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan.   

      Bài học kinh nghiệm

 Sau hơn 01 tháng triển khai và tổ chức tổ chức đại hội tại các Chi bộ trực thuộc, đến Ngày 31/8/2022 Đảng bộ KBNN Quảng Nam đã khép lại một kỳ đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 với nhiều thành công nhất định. Qua đó Đảng bộ KBNN Quảng Nam rút ra một số kinh nghiệm, để tổ chức đại hội thành công, đảm bảo chất lượng, trước hết cần phải lưu ý các nội dung sau:

- Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên. Quán triệt, xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai cụ thể, đảm bảo nội dung, thời gian và tiến độ hoàn thành đại hội. 

          - Làm tốt công tác tuyên truyền trước đại hội; thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự và điều kiện tổ chức đại hội.

          - Thành lập tiểu ban để theo dõi điều hành, chỉ đạo và hướng dẫn đại hội; tổ chức đại hội điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi tổ chức trên toàn đảng bộ.

          - Tăng cường xây dựng khối đoàn kết nội bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong đảng. Theo đó tạo sự đồng thuận cao về ý chí và hành động trong thực hiện nghị quyết của đại hội./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI CHI BỘ TRỰC THUỘC

NHIỆM KỲ 2022-2025


Toàn cảnh đại hội chi bộ KBNN Quế Sơn, nhiệm kỳ 2022-2025


Đ/c Nguyễn Thị Minh Sỹ, Phó bí thư Đảng bộ phát biểu chỉ đạo đại hội chi bộ KTNN


Đ/c Phạm Văn Phong, Bí thư đảng bộ phát biểu chỉ đạo Đại hội chi bộ KBNN Phú Ninh


Đ/c Trần Phước Tào, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc KBNN Quảng Nam
tặng hoa chúc mừng Bí thư chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025Đ/c Phạm Văn Phong, Bí thư đảng bộ
tặng hoa chúc mừng Bí thư, Phó bí thư chi bộ Thanh tra- kiểm tra


Tập thể chi bộ Kế toán nhà nước doàn kết, thể hiện tinh thần quyết tâm
thực hiện thắng lợi nghi quyết đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Tác giả: Tổng hợp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn